§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin centrum edukacyjnego Siedlisko Kids, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum edukacyjne Siedlisko Kids.

§2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Rok szkolny trwa dwa semestry. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się. Szczegółowa organizacja roku szkolnego na dany rok dostępna jest w recepcji Siedlisko Kids.
2. Siedlisko Kids organizuje kursy grupowe lub w siedzibie firmy, dla której Siedlisko Kids świadczy usługi edukacyjne.
3. Organizacja roku szkolnego w Siedlisko Kids nie obowiązuje klientów uczestniczących w kursach odbywających się w firmach. W tych przypadkach długość trwania kursu oraz przerwy międzysemestralne ustalane są indywidualnie z klientem.
4. Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu.
5. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.
6. Zapis na kurs następuje poprzez opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z administracją szkoły.
7. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły pod numerem tel. +48 698 631 397 lub adresem e-mail: kontakt@siedlisko-kids.pl.

§3 PRZYDZIAŁ DO GRUPY

1. Na kursy na poziomie podstawowym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

§4 LICZEBNOŚĆ GRUPY

1. Kursy grupowe liczą nie mniej niż trzy i nie więcej niż dwanaście osób.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób Siedlisko Kids ma prawo połączyć grupę z inną grupą lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć.

§5 CENA KURSU

1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.siedlisko-kids.pl.
2. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Siedlisko Kids może pobierać odsetki ustawowe.
3. Możliwe jest wnoszenie płatności za kurs w ratach. Cena kursu opłacanego w ratach nie podlega zwiększeniu. Wysokość i ilość rat zależy od rodzaju kursu i jest ustalana indywidualnie.
4. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny.
5. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
6. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
7. Cena kursu obejmuje opłaty za podręczniki, w które uczestnik zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy tego wymaga.

§6 TRENERZY/LEKTORZY

1. Zajęcia na kursach organizowanych przez Siedlisko Kids prowadzą starannie wyselekcjonowani trenerzy/lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany trenera/lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły.
3. Zajęcia dydaktyczne oraz praca trenerów/lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

§7 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.

§8 REZYGNACJA Z KURSU

1. Każdy kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Siedlisko Kids w dowolnym momencie trwania kursu.
2. Rezygnacja następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) uczestnika kursu.
3. Dla kursów grupowych termin wypowiedzenia to 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
4. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia planowane na okres wypowiedzenia.
5. Kursantowi rezygnującemu z udziału w kursie przysługuje prawo do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty, z odliczeniem kwoty należnej za zajęcia, które odbyły się do końca okresu wypowiedzenia.

§9 REKLAMACJE

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej kursu lub pracy szkoły należy napisać wiadomość na adres mailowy szkoły: kontakt@siedlisko-kids.pl.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a odpowiedź zostanie przesłana na e-mail nadawcy.
3. Reklamacje można składać najpóźniej do 60 dni od daty zakończenia kursu.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.